Rachel HartongRachel Hartong instructs the following: